by

Educasun Sai Pilar Importante Ba Foisa’e Sira

Manufahi rkm news==== Educasaun sai pilar importante ba foisa’e sira, tamba ne’e foinsa’e sira tenki esforsu an hodi aprende maka’as atu nune’e hodi bele dezenvolve rai ida ne’e, no bele lori compete mos iha Mundu global///Loron Segunda(07/09/20)

Diretur Escola secundaria geral 1912 Manufahi Julio De Oliveira Lazaro hateten pilar tolu ne’ebe importante liu iha Educasaun  maka educasaun Informal, Non Formal no educasaun Formal,pilar tolu ne’e tenki kontinua tau dependensia ba malu.

 Educasaun formal la priense tamba iha uma dala ruma inan aman sira husik oan livre hodi lao tun sa’e, tamba situasaun balun la kondis ita presiza kria tan Educasaun  Non Formal para bele fasilita Foinsa’e sira  hodi bele compete, tamba Nasaun agora ema bolu nasaun competetivo,nasaun competetivo ne’e halai ba buat rua lingua no teknologia///dehan directur eskola 1912 Manufahi

Nia Argumenta, Foinsa’e sira atu nafatin aprende maske finaliza ona  estudu,tanba nasaun agora tama ona ba era globalizasaun presiza Foinsa’e sira atu estuda bebeik, ho estuda maka sai hanesan bukae ba futuru, hodi garantia ba dezenvolvimentu Nasaun Timor Leste.

Directur ne’e hatutan Nasaun Timor Leste indicadores importante iha Foinsa’e sira  nia liman,tamba ne’e presiza esfosu makas, liu hosi estuda maka sai hanesan xave ba dezenvolimentu. ( Atlaz )

Comment