by

CCDC realiza serimonia graduasaun ba estudante 120

Manufahi News RKM===Cablaqui Community Development Center ( CCDC ) realiza serimonia graduasaun ba estudante nain 120 iha Salaun CCDC Suku Holaruan Postu Administrativu Same Munisipiu Manufahi//Segunda ( 07/09)

Tuir Directur Exekutivu Cablaqui Community Development Center ( CCDC ) Carlito Marçal informa Serimonia Graduasaun ne’e hala’o bazeia ba Estudante sira nia Estudu iha CCDC durante  Tinan tolu (3) nia laran.

Formandus ne’ebe gradua no simu Sertifikadu hamutuk 120 kompostu husi mane 48 no feto 72 ba kursu lian Inglesh level 1, 2, 3, kursu Komputador baziku, area Hortikultura, Lideransa baziku no Administrasaun i Finansa,. Hateten Directur Exekutivu CCDC.

Alende graduasaun ne’e Selebra mos Aniversariu ezistensia Cablaqui Community Development Center ( CCDC ) iha Munisipiu Manufahi Durante Tinan Tolu (3).

Entertantu actividade ne’e hala’o tanba  hetan kontribuisaun mai husi Estudante graduadus  no exekutivu Cablaqui Community Development Center (CCDC). (Atlaz )

Comment