by

MOP Fiskaliza No Observa Direitamente Kondisaun Infrastrutura iha Postu Administrativo Turiskai

Manufahi RKM News====Vise Ministro Obras Publiku tersa nee ho komitiva vizita komunidade iha postu adminstrativo Turiskai hodi

 fiskaliza no observa direitamente kondisaun infraestrutura bazika hanesan Estrada no Eletrisidade, iha Postu Turiscai no moos ba Suku sira,(08/09)

Administrador Postu Administrativo Turiskai Julio Gudinho Informa Ba Jornalista katak Vizita Husi MOP Objectivo Atu Fiskaliza No Hare Direitamente Kondisaun Infrastrutura bazika   Hanesan Estarda no Lina Electricidade Iha postu Administrativo Turiskai no MOS suku Sira

Alende Nee Realiza Mos  Enkontru ho Autoridade Postu no Lider komunitaria Sira Hodi rona Direitamente Preokupasaun Sira nebe Mak suku Sira Infrenta //

Administrador Nee Salienta Nudar Autoridade Iha Iha Postu turiskai Preokupasaun neebe maka Komunidade Sira Hato Sempre Aprezenta ba iha Munisipiu no Munisipiu Kontinua ba iha Nacional //

Enkuanto Iha enkontru nee Partisipa Mos Husi Emprezario lokal Sira Parte Ida atu Hodi rona direita Informasaun Kona ba Regras Prosedemento Sira wainhira kompete Hodi kaer obra Ruma.(ESM)

Comment