by

Uma Ne,ebe Maka Utiliza Ba Sentina Permanenti Hamutuk porsento 61% Iha Suku hola rua

Manufahi   RKM News ====Uma Nebe maka Utiliza Ba Sentina Permanenti iha suku Hola rua postu Administrativo Same hamutuk Porsento 61% kompostu husi aldeia fahi luhan aldeia blaro karbulau anilumu, Asunto Nee Relata iha administrasaun munisipiu manufahi segunda nee Wainhira Parserio sira Fahe informasaun progressu servisu ba malu,(07-09)//

Project Cordenator Luta Ba Mudansa Jose Dos Reis informa uma nebe maka utiliza ba sentina permanenti ho porsentu 61% no ida nebe maka manual porsento 18% no ida nebe maka la iha liu porsento 21%

Jose Hatutan Agora Dadaun sira Nafatin Fokus Iha Aldeia sira nebe maka seidauk finaliza  Atu hodi hasae nafatin Konsiencia komunidade  nian hodi halo mudansa ba sira nia sentina//

Entertanto implementasaun Programa ALMO (Area Liman mos)Iha munisipiu manufahi iha Postu Administrativo Alas no Same hetan Apoio husi organizasaun internacional Water Aid///

Jornalista   : Eva Marques

Editor         : Vasco Mendes

Comment