by

MEJD Munisipiu Manufahi Realiza Programa Mobilizasaun Komunidade Social Rekopera Fila fali Aprendisazen ho seguru///

MANUFAHI RKM News—Ministerio Edukasaun Juventude i Desportu Munisipiu Manufahi Tersa Nee Realiza Programa Mobilizasaun Komunidade Social Rekopera Fila fali Aprendisazen ho seguru Iha Salaun ENFORDEPEManufahi

Tuir Xefi departamento Diresaun Ensino Baziku Nacional Tomas Pereira Informa Ita halo Rekoperasaun Aprendisazen ho seguru Tamba Iha Situasaun COVID19 Eskola Sira para hotu Tamba Eskola nee Sira sai Hanesan Fatin Nebe maka konsentra Ema barak//

Tamba Nee Ita Rekopera Hikas Eskola Ho seguru maka Professores Sira Halo Ezame Liu Husi online No Hetan Certificado Ho rezultadu diak Nunee Eskola Sira Bele Halo Aprendisazen Ho Saudavel///

Fatin hanensan Director Edukasaun Munisipiu Manufahi Trinito Sarmento Argumenta“  ita presiza fó hanoin fali ba malu kona-ba nain ulun sira ninia hanoin reativa fila fali eskola ho ida ne’e husu ba inan aman no professor sira nafatin hanoin oan sira atu kumpri regras sira”nia dehan Nia 

Tuir nia katak, eskola hanesan fatin ne’ebé atu labarik hodi aprende maibé fatin laos fatin karantina nee duni husu ba inan aman sira tenki fó hanoin ba oan sira hodi kumpri nafatin regras sira ne’ebé governu Timor Leste liu husi Ministériu Saúde ho Organizasaun Saúde Mudial (OMS) hasai.

“Iha situasaun pandemia surtu covid-19 ita nia parseiru internasionál, nasionál ho parseiru lokal sira esforsu maka’as hodi apoiu fasilidade tau be’e iha eskola sira atu nune’e ita nia oan sira ba eskola hodi fase liman hafoin tama aula”

Partisipa Iha Programa nee Professores,Inan aman no Autoridades Sira (ESM).

Comment