by

(CFP)”Comite Funsaun Publika Realiza Enkontru Ho Fungsionario Publiku iha Manufahi”

Foto Husi Media  RKM

(CFP)”Comite  Funsaun Publika” Quinta Feira Semana Nee  Realiza Enkontru Ho Fungsionario Publiku iha Salaun Administrasaun Munisipiu Manufahi Ho Nia tema  Atribuisaun Tarefa Servisu Hodi garante Kualidade Dezempenho.

Tuir Kordenadora(GJPRU)Grupu Jestores Profesional Recursu Umanus Terezinha Ximenes Iha Nia Diskursu Hateten Objectivo Husi enkontru nee Atu estabelese Rede iha Munisipiu Hotu Alende Fahe Mos Informasaun relasiona ho Gestaun Recursu Umanus Iha Admistrasaun Funsaun Publika Nian.

Nunee Mos Komisaria Comite Funsaun Publika Maria De Jesus Sarmento Acresenta Wainhira Atu hari Grupu Ida Perciza  Hamutuk Hodi Garantia Servisu Sira Nunee Bele Haforsa Dinamiku Gestaun Recursu  Umanus

Tuir Nia Katak Grupu JPRU Nee Estabelese iha Tinan Rihun Rua Sanulu Resin Ida (2011).

Fatin Hanesan Administrador Munisipiu Manufahi Arantes Izak Saramento Agradese Ba Comite Funsaun Publika Bele Realiza Enkontru Hodi Hari Grupu  Ida  Atu Hodi Hare Problema Sira Kona ba Rekursu Umanus Liliu iha Nivel Munisipiu  Sira.

Entertanto Iha Enkontru Nee Partisipa Husi Fungsionarios Publiku iha Manufahi Inklui Munisipiu Sira Seluk.(Esm)

Comment