by

Komunidade Tutuluru hetan Ona Apoio Sexta Bazika

                  Foto husi Esm 

Manufahi RKM News—-Komunidade suku Tutuluru Postu Administrativo Same Munisipiu Manufahi Hetan Ona Apoio Sexta Bazik Iha Quinta Feira Semana Nee  (28/01) .

Tuir Xefi Suku Tutuluru Sebastiaun Da Costa Hornai Iha Nia Diskursu Wainhira Halo Abertura Ba Sexta Bazik Hateten Apoio Sexta Bazik Nebe Mak Ita Hetan nee Planu Husi Guvernu Nian Tamba Guvernu Extende Tan Estadu Emergencia Ba Dala sia( 9).

“Nunee Ita Mos La bele Haluha Hatoo Mos Agradese Ba Guvernu Tamba Bele Ajuda Ita Hodi Kompleta Ita Nia Necessidade ba Tempu Badak Nian.

Autoridade lokal Nee Hatutan Husu Mos Ba Komunidade Sira Atu simu Sasan Bazika Nee Karik Simu Ho Hakmatek Tamba Sasan Bazika nee Planu Husi Guvernu Nian.

Fatin Hanesan Komunidade Orlandu Da Costa Senti Ho Kontenti  ho Sasan Sexta Bazika Nebe Mak Hetan ona Husi Guvernu Nunee Hodi bele sustenta Sira Nia necessidade Lor Loron Nian..

Enkuantu Iha Actividades Sexta Bazika Nee Oficial Polisia Suku Hatoo Mos informasaun Kona ba Regras Distancia social Maibe Realidade Komunidade Sira La kumpri Regras Nebe Mak OPS Suku Tutuluru Hato,o.

Entertantu Observasaun Radio Komunidade Katak Komunidade Maioria La uza Maskara Maske Guvernu Aumenta Tan Estadu Emergencia Ba da sia Nian.

Jornalista. :Eva Marques

Editor.     : Vasco Mendes

Comment