by

CVTL Hasa’e Koñesimentu Voluntario no Funsionario iha area Dezastre Naturais

Manufahi RKM News__Cruz Vermelha De Timor Leste realiza formasaun kona ba Ekipa Responde Dezastre Naturais ba Voluntario no Funsionario Filial hamutuk nain 25 kompostu husi Mane 15 no Feto 10. Formasaun ne’e hala’o  iha  Salaun CVTL Filial Manufahi (Tersa/16/02) 

Xefe Departamentu Dezastre Naturais CVTL Nasionál Emilia Belo hateten Formasaun ne’e ho Objetivu atu hasa’e koñesimetu no abilidade Voluntario no Funsionario sira nian hodi responde ba Dezastre Naturais iha Manufahi.

Iha formasaun ne’e mós sei ko’alia kona ba Jestaun risku Dezastre, maneira halo levantamentu ba dadus,relatorio, kordensaun, asistensia Primeiru Sokorus ba vitima Dezastre no siklu sira.alende ne’e sei halo mós prátika kona ba oinsá evakua vitima karik mosu Dezastre Naturais. Hakotu Xefe Departamentu.

Entertantu Formasaun ne’e rasik sei hala’o Durante Loron Tolu (3).

Leky Mauk

Comment