by

Saude Manufahi Ho parserio sira Nafatin Fahe Informasaun kona ba Prevensaun Covid19

Saude munsipiu Manufahi Ho entidades hotu hotu iha manufahi Atu servisu hamutuk hodi fahe informasaun ba komunidade sira atu hodi halo prevensaun ba covid 19 iha munsipiu manufahi.

Tuir Directora Saude munisipiu manufahi Florencia cor tereal  tilman informa Saude Munisipiu manufahi sei la servisu mesak tamba servisu hamutuk ho entidades hotu iha manufahi Inklui Parseriu sira Nafatin Fahe informasaun relaciona ho prevensaun Covid 19 nunee Mos Fahe informasaun atu labele halo komunidade sira paniku,Nafatin  pratika informasaun nebe  maka ministerio WHO fo sai hanesan fase liman bebeik ho sabaun ,no Uza Maskra wainhira halao viagen kumpri distancia social.

Diretora nee husu ba komunidade sira wainhira hetan ema foun ruma tama iha bairu ka suku bele hato,o informasaun ba  autoridade sira fo hatene ba saude atu hodi halo Kuarantina.esm

Comment