by

Madre Esperansa; Agradese Ba Veteranu Munisipiu manufahi tamba bele oferese rai Hektare ida ba madre sira iha bubur laran ‘’

Vetarnu Munsipiu Manufahi vidal De Jesus (Riak Leman)Oferese Rai Hektare ida Madre CIZ betanu Hodi Estabelese Eskola Sekundaria Henricus Leven iha parte Luak Suku Disua Munisipiu Manufahi, Assuntu Ne,e Hato,o Husi Madre Esperansa Hanesan Directora Da Eskola Henricus leven Tersa Feira Semana Ne,e (16-03)

Tuir Directora Da Escola Ne,e informa Agradese Ba Veteranu Munisipiu Manufahi Adminsitrador No komunidade suku Daisua Nebe Ho neon ida hodi oferese Rai hektar id aba ami hodi Loke Eskola iha Area Ne,e rasik Atu Hodi Facilita Estudante sira Liu liu iha parte edukasaun nian.

Nia Hatutan tuir planu sei aumenta tan sala rua Nunee hodi Dezenvolve Estudante sira ho diak atu hodi garantia kualidade edukasaun nian iha futuru,hakotu nia.

Jornalista   :Eva Marques

Editor         : Vascu Mendes

Comment