by

Comonidade Suco Tutuluro Orgulho Ho Programa PNDS

Manufahi RKM News====Komonidade Suco Tutuluro Aldea Roin Orgulho Ho Programa PNDS Ne,ebe Maka Iha Tinan 2020 Fulan Outubro Realija  Projeto Contrusaun Sistema  bee Mos no gravitasaun iha bee  tornera 13 ba komonidade uma kain 60 hodi facilita komonidade sira iha tempo bailoron,No Projeto nee finalija Iha loron (19 -04) tinan Ne,e no enkontro ikus hodi taka konta bankaria suco tutuluro Nian iha segunda Feira (19- 04)iha suco Tutuluro Aldea Roin Posto Administrativo Same Munsipio Manufah.

Tuir Komonidade Aldea Roin Joaquin Da Silva Iha Intervista Ba Radio Komonidade Hateten,Liu husi programa PNDS  bele fo fiar ba aldea roin liu husi kanalijasaun bee mos no komonidade aldea roin hotu hotu bele asesu ba bee Mos  iha tempo bailoro,Hakotu Nia.

Entertanto Iha Emkontru Ne,e Partisipa Husi Autoridade Suku , Komunidade Aldeia Roin inklui Ekipa PNDS.(vdm)

Comment