by

’Karpintaria Babai’’Liu Husi Talentu Bele Dezenvolve ita nia An Rasik

Manufahi RKM News====Liu Husi Talentu Ita Bele Dezenvolve ita Nia An Rasik ,Asuntu Ne,e hato,o Husi Director  kompainhia karpintaria Babai Munisipiu Manufahi Wainhira Realiza Ceremonia Despedida Ba Estudante Estagiadu Nacional Iha Salaun SEFOPE Munisipiu Manufahi Sexta Feira (23-04)

 

Tuir Director Kompainhia  Karpintaria Babai Akadiruhun Same Fransisco Da Costa Cruz hateten  Estagio Atu Hodi Prepara An pronto Ba Futuru serve ita nia An Rasik Moris Ekonomia Diak,Tamba Liu Husi Talentu Bele Dezenvolve Ita Nia Asaun Bele Dezenvolve Mos ita Nia Servisu.

Tamba Ne,e Karpintaria Babai Hanesan Kbi,it Rasik Ne,ebe Maka Ami Realiza no Oras Ne,e Dadaun Kapasita Mos Joven Ne,ebe Maka Ba Estagiado Iha Area Ne,e Tamba Ne,e Joven Sira Hanoin Tenki Iha Produtivo Hakarak Tenki Iha Produtivo Asaun No Senti tenki iha produtivo ba iha ida idak Nia An Atu Hodi Hadia Moris  No La  bele Hanoin Atu Sai Fungsionario ita Mos Bele Hatudu Ita Nia Talentu Liu Husi Produsaun Sira Liu Husi Ita Nia Hanoin No Hakarak Sira Nune,e Ita Bele Moris Ho Ekonomia Ne,ebe  Diak, Esplika Nia.

 

Director Karpintaria Ne,e Salienta La Bele Hanoin Deit Atu Ba Servisu Iha Nasaun Sira Seluk  Maibe Ita Bele Servisu Iha ita Nia Rain Rasik Nune,e Hodi Dezenvolve ita Nia Rain ,Nasaun ita ba servisu Hetan osan hodi Dezenvolve Ema Nia Rain.

Alnde Ne,e Nia Husu Mos Ba SEFOPE atu suporta hodi hadomi buat nebe ita hatene no hodi desenvolve iha futuru.Hakotu nia

Jornalista                 : Eva Marques

Editora                      : Senya Carmo

Comment