by

Tempu Ferias Estudante Sira Ajuda Inan Aman Halo To,os

Manufahi RKM News====Tempu Ferias Halo Estudante No Joven Barak Maka Ajuda Inan Aman Sira Hodi Halo To,os No,o Kuda Rai.

Tuir Observasaun Jornalista RKM Durante Ne,e Nota Katak Iha Tempu Ferias Maioria estudante Barak maka Ajuda Inan Aman Sira halo To,os No Kuda Rai Hanesan tempu Kuda Koto Nian Iha Area Remotas Sira Hanesan Aldeia Laklo ,Aldeia Furak lau Suku Aitemua Postu Adminitrativo Turiskai Munisipiu Manufahi .

Maibe Laos Estudante Sira mesak Inklui mos Joven Balu Ne,ebe Buka moris Iha Dili No Balun Kontinua Estudu No Kursu Mos Ajuda Hotu Inan Aman Tamba Deit Serka Sanitaria Ne,ebe Maka Ita Nia Guvernu Implemante Realaciona Ho Surto Covid 19.

Ho Ida Ne,e Joven Barak Maka Ho Hanoin Ida Hodi Hadomi Inan Aman Halo To,os No Balun Kuda ona Koto Ba Rai,Katak Kuda Buat Ne,ebe Mak Ita Han No Perciza , Wainhira Nia Moris Buras Ho Nia Fuan Nia Sei Fo Ksolok Ba Ita Iha Tempu Ne,ebe Ita Perciza Nia,Ho Liafuan Balun Katak Servisu Hanesan Atan Han Hanesan Liu Rai.(Esm)

 

Comment