by

F-LBF Facilita Komunidade Matorek Oinsa Utiliza Tipi Tapa No Oinsa Fase Liman Ho Sabaun

Manufahi RKM News====Fundasaun Luta Ba Futuru Facilita Komunidade Suku Matorek Oinsa utiliza Tipi Tapa Oinsa Fase Liman Ho Sabaun Atu Hodi Prevene A’an Husi Moras Corona Virus

Tuir Gestor Programa Advokasia F –LBF Domingos Rodrigeus Hateten  F-LBF Facilita Komunidade Sira Oinsa utiliza Tipi Tapa No Hanorin Mos Komunidade Sira Oinsa maka Hatoman A’an Hodi Fase Liman Bebeik Ho Sabaun ,Tamba ne,e LBF Apoio MoS Sabaun Ba Komunidade Sira Atu Hodi Fase Liman Bebeik Hodi Hadok A’an Husi Moras .

Fatin Hanesan Xefi Do suku Matorek Lucas Vieira Branco Hateten Maske Timor  Hasoru hela Situasaun Covid 19 Maibe Suku Matorek Nafatin Mantein Informasaun Ne,ebe Maka Hetan Ona Husi F-LBF Tamba Ho Hanoin Ida Hodi Mai Facilita Komunidade suku Matorek Ho Informasaun No Mos Actividade seluk Ne,ebe  Maka Implenta Iha Suku Ne,e ,Nudar Autoridade Senti Kontenti,Remata,(rkm).

Comment