by

F-LBF Halo Sencibiliza Informasaun Prevensaun Ba Komunidade Suku Matorek

Manufahi RKM News====Fundasaun Luta Ba Futuru Durante Ne,e Sencibiliza Informasaun Kona Ba Prevensaun Covid 19 Ba Komunidade Suku Matorek Postu Administrativo Turiskai Munsipiu Manufahi ,Assuntu Ne,e Hato,o Husi Gestor Programa No Influencia Advokasia ,F-LBF

Tuir Gestor Programa Advokasia F –LBF Domingos Rodrigeus Iha programa Thalk Show Iha Studio RKM Segunda Feira horseik (10-05) Hateten  Actividade Ne,ebe Maka Fundasaun Luta Ba Futuru Halao ,Hetan Koperasaun  Husi Ageencia Caritas Australia Hodi Apoio Fundus Ba F-LBF Oinsa Atu Halo Prevensaun Kona Ba Covid 19 Iha Suku Matorek.

Actividade Ne,ebe Maka Durante Ne,e Fundasaun -LBF Halao Iha Suku Matorek Maka  Sencibiliza Informasaun ba Komunidade Atu Hodi  kumpri Regras Ptotokolu Husi Ministerio Saude Ooinsa Maka Kumpri Distanciamento social ,Uza Maskra No fase Liman Bebeik Ho Sabaun,esplika Gestor F-LBF iha Studio RKM

Domingos Hatutan Actividade Hasae Regilencia Komunidade sira Nian Iha Suku Matorek Hahu Iha Tinan (2020)Liu Ba Atu Hodi Hasae Imunidade Komunidade Sira Nian Oinsa Atu Haforsa Setor Agrikultura ,

Nune,e Mos Actividade Ne,e F-LBF Halao Ona Kada Aldeia Iha Suku matorek Oinsa Maka Komunidade Sira Utiliza To,os Uma Hun Atu Hodi Kuda rasik Modo Iha Uma Hun.

Fatin Hanesan Xefi Suku Matorek Lukas Vieira Branco hateten Lori Komunidade Suku Matorek Hato,o Agradese Ba Agencia Caritas Australia Liu Husi F-LBF Bele Ajuda Komunidade Suku Matorek Iha Situasaun Covid 19 Oinsa Atu Hodi halo Prevensaun  ba moras Covid 19 Nune,e Atu Haforsa Diak Liu Tan Ami Atu Hodi Kumpri Naftin Regras Fase Liman Bebeik,uza maskra ,Distancia Social Nune,e Mos Bele Hasae Konsiencia Komunidade Sira Nian Iha Suku Matorek Remata,(esm) .

Comment