by

F-LBF Realiza Actividade RRD Iha Suku matorek Iha Tinan Kotuk 2020

Manufahi RKM News====Fundasaun Luta Ba Futuru Realiza Actividade Redusaun Risku Dezastre iha Suku Matorek Postu Admistrativo Turiskai Munisipiu Manufahi ,

 

Gestor Programa No influencia Advokasia F –LBF Domingos Rodrigeus informa F-LBF Hili Suku Matorek Tamba suku Ne,e Rasik Hanesan Suku Ne,ebe Maka Area Remotas No Suku Ne,e Rasik Sai Hanesan Suku Risku Ba Dezastre ,Tamba Ne,e Maka LBF Realiza Actividade Redusaun Risku Dezastre Iha Suku ne,e,No Suku Ne,e Rasik Hatudu husi mapa Katak Area Balun iha suku Matorek Tama Iha Rai Halai .

Tamba Ne,e Maka Luta Ba futuru Servisu Hamutuk Ho Komunidade Sira Kuda Ai Oan Iha Area Ne,ebe Maka Risku No Kuda Mos ai Oan Ne,ebe Maka Produsaun Ba Be,e matan Sira ,No Experencia Ne,e Fundasaun Luta Ba Futuru Hetan Husi Agencia Internacional CARE Hodi Implementa Iha suku Matorek No halo Mos Konservasaun Ba Be,e Matan Iha Area Reflorestasaun Nian.Esplika Gestor Programa Influencia F-LBF Segunda Feira Horseik (10-05)

Entertantu iha Actividade Redusaun Risku Dezastre Ne,e Realiza Rasik Husi Komunidade Ho autoridade Suku Matorek Hodi Identifika Fatin Ne,ebe Maka Risku Alende Ne,e F-LBF Mos Promove Kuda Plantasaun Ne,ebe Mak Fo Fuan Diak Iha Suku Ne,e Rasik.(rkm)

Comment