by

Xefi Suku Matorek Agradese Ho Apoio Aihan Baziku Husi F-LBF Ba Komunidade Sira

Manufahi RKM News====Xefi  Suku Matorek Agradese Ba F-LBF Tamba Bele Apoio Aihan Baziku Ba Komunidade Kbi’it la’ek Sira Iha Suku Matorek Postu Administrativo Turiskai Atu Hodi Asegura Komunidade Sira.

Tuir Xefi Suku Matorek  Postu Administrativo Turiskai Lucas Vieira Branco Informa Agradese Ho F-LBF Tamba Bele Apoio Aihan Bazika Ne,ebe Relevante Tebes Ho Komunidade Sira Ne,ebe Maka Menus Ai Han Nutrisaun Tamba Atu Hodi Asegura Komunidade Sira Nia Frakeza,Esplika Lucas Vieira Iha Studio Radio Komunidade Segunda Feira Horseik (10-05)

Autoridade Suku Ne,e Haktuir  Tan ,Durante Situasaun Estadu Emergencia Iha Tinan Kotuk No Serka Sanitaria iha tinan Ne,e, Komunidade Suku Matorek Sei La Hetan Hamlaha Tamba Hetan Apoio Husi F-LBF Hanesan Fos ,Mina,Nan Manu No Ikan .

Fatin Hanesan Gestor Programa No Influencia  Advokasia F –LBF Domingos Rodrigeus Hateten Ai han Ne,ebe Maka F-LBF Apoio Atu Hodi Aumenta Imunidade Komunidade Sira Nian ,Liuliu Ba Komunidade Sira Ne,ebe Maka Vulneravel Liu Inklui Inan Isin Rua Sira.

Entertantub Actividade Ne,e Rasik Hetan Apoio Husi Agencia Caritas Australia,(esm).

 

Comment