by

Lucas : Ba Futuru Suku Matorek Hanaran Suku Tanzerina

Manufahi RKM News==== Suku Matorek Postu Administrativo Same Munsipiu Manufahi  Planu Ba Futuru sei Hanaran Suku matorek Ba Suku Tanzerina Lia Hirak Ne,e Hato,o Husi Xefi Suku Matorek Iha Segunda Semana Ne,e (10-05)

Tuir Xefi Suku Matorek Lucas Branco Vieira Informa Ba Jornalista Iha Thalk Show Segunda Feira 10-05 informa Liu Husi Programa F-LBF Iha Suku matorek Bele hasae Konsiencia Komunidade Suku Matorek Nian tamba Ne,e Ho Programa Hirak Ne,e Maka planu Ba  Futuru Suku Matorek Sei Hanaran Suku Tanjerina.

Autoridade Ne,e Hatutan Hanoin Hirak Ne,e Liu Husi Formasaun Luta Ba Futuru  Nian Ne,ebe Maka Realiza Iha Suku matorek,No Planu Hirak Ne,e oras Ne,e Dadaun Sei Iha Hela Prosesu Nia Laran ,Maibe Mehi ba Futuru Naran Ida MatoreK Sei La Muda maibe Sei Hanaran Suku Tanzerina.Esplika Vieira Iha Studio Racom 1912 Manufahi

Entertanto Actividade Ne,ebe Maka Realiza Iha Suku Matorek Hetan apoio Husi Agencia Caritas Australia No Liu Husi  F-LBF Hodi Ba Implementa Iha Suku Refere No Actividade Balun sucessu Onsa No Balun Sei Lao Hela Iha Prosessu Nia laran Tamba Relaciona Ho Serka Sanitaria Ne,ebe Maka Guvernu Implementa ,Tamba La Halo Movimentasaun ba Mai Maibe Suku Ne,e Rasik Garantia Ba Futuru Actividade Hirak Ne,e sei Lao Ho Diak.(Ekipa Jornalista RKM)

Comment