by

Tinan 2020 Liu Ba NGO LBM Realiza Actividade ALMO Iha Manufahi

NGO  Luta Ba Mudansa Halo Sosilizasaun Informasaun Ou Dor Tu dor Tama Sai Uma  komunidade sira iha Suku Hola Rua  Postu Same  Munisipio Manufahi  Kona Ba Area Liman Mos( ALMO)

Diretor Luta Ba Mudansa Izaias Soares Dos Reis Hateten Programa ALMO Ne,e Implementa Iha Munisipio Manufahi  Iha Postu Administrativo Rua Hanesan Same Iha Suku Hola Rua No Alas Iha Feriksare.

Diretor ne Sublinha  Actividade Ne,ebe Realiza Hetan Apoio Husi Agencia Internacional  Water Aid.(ameru)

Comment