by

Xefi Suku 6 Iha Manufahi Orgulho Ho EDTL,EP Hanesan Milagre Ida

Manufahi RKM News====Autoridade Suku Ne,en Hanesan Tutuluru,Mindelo,Liurai,Grotu Daisua,Rotutu No Dotik Weberek Senti Kontenti Tamba Bele Hetan Oportunidade Implementasaun Linha Electricidade Iha Tinan Ne,e 2020.

Tuir Xefi Suku Tutuluru  Sebastiao Da costa Hornai No Suku Dotik Sebastiao Da Costa Amaral Senti Kontenti Tamba Durante Tinan Naruk Nia Laran Komunidade Sira Hein Hela Naroman ,Tamba Ne,e Ho Oportunidade Ne,e Sira Kontenti Tebes Katak Iha Tempu Badak Sei Realiza Implentasaun Obra Ne,e.Esplika Autoridade Iha Sexta Feira Semana Ne,e

 

Autoridade Ne,e Salienta Ba Kompainhia Ne,ebe Maka Lori Material Ba Rai Iha Suku Sira Durante la Sai Kestaun Tamba ne,e Sira Prontu Koalia Hasoru Kompanhia Importante Tinan Ne,e Guvernu Implementa Dunik Instalasaun Linha Electricidade Ba Suku Ne,ebe Mak Naran Sai Ona.Remata (esm)

Comment