by

MINI RESTAURANTE TRADISIONAL KLIFAM LAO NORMAL MASKE HASORU SERKA SANITAIA

MANUFAHI  RKM  NEWS ============ MINI RESTAURANTE  TRADISIONAL KLIFAM  LAO NORMAL MASKE HASORU SERKA SANITARIA ASUNTO NEE HATO HUSI CORDENADORA CLIBUR FETO MALUK  WAIN HIRA HALAOTALK SHOW IHA RADIO KOMONIDADE 1912 MANUFAHI. 17/05/2021

TUIR CORDENADORA CLIBUR FETO MALUK MODESTA CIPRIANA DA COSTA BA JORNALISTA SIRA HATETEN,MASKE HASORU ESTADO EMERJENSIA NO TAMA BA SERKA SANITARIA BA TINAN RUA ONA MAIBE MINI RESTAURANTE TRADISIONAL KLEFAM LAO NORMAL HANESAN BABAIN.NIA INFORMA

PRODUTO LOKAL NE’EBE MAKA PREPARA IHA MINI RESTAURANTE TRADISIONAL HANESAN MARMALADA KRIPIK TUA SANGARIA NO MINA NUU VIRJEN, TAMBA MINI RESTAURANTE NE’E TRADISIONAL ENTAUN PRODUTO NE’EBE MAKA GRUPO SIRA PREPARA MESAK TRADISIONAL .

ENTRATANTO PRODUTO NEEBE MAKA FETO MALUK GRUPO KLIFA PREPARA KONSEGE BALU VOLUNTARIO AMERIKA LORI BA FAAN IHA DILI NO HETAN DUNI  RENDIMENTO NATON HODI SUSTENTA FETO MALUK GRUPO SIRA NIA FAMILIA

 

Comment