by

SERKA SANITARIA MOSU KOMIDADE SUCO TUTULURO LA ASEU BA MERKADO

MANUFAHI  RKM  NEWS==========  LORON SEGUNDA   RELASIONA HO SERKA SANITARIA NEEBE MAKA MOSU IHA MUNISIPIO MANUFAHI KOMONIDADE SUKU TUTULURO LA ASESU BA MERKADO IDA NE’E DIFIKULTA TEBES KOMONIDAE SIRA HODI HETAN OSAN/TAMBA KOMONIDADE SUKO TUTULURO IHA PRODUTO BARAK MABE LA IHA KONSUMIDORES MAKA SOSA.17-05-2021

TUIR XEFI DO SUCO TUTULURO  SEBASTIÃO DA COSTA ORNAI HATETEN,PRODUTO NEEBE MAKA IHA SUCO TUTULURO HANESAN MAEK KAFE TANJARINA NO ABOKATE.

ENTERTANTO PRODUTO NEEBE MAKA KOMONIDADE SUCO TUTULURO  IHA BALU SIRA HAN NO BALU ESTRAGA DEIT TAMBA LA IHA KONSUMIDORES NEEBE MAKA TAMA HODI SOSA SIRA NIA PRODUTO.

Comment