by

Inan Aman Sira Tulun Oan Sira

Manufahi RKM News=========Diretor Eduksaun husu ba estudante sira uza tempu ho diak hodi aproveta imi nia estudu.loron tersa fera 18/05/2021

Diretor Edukasaun Munisipiu Manufahi Trinitus Sarmento husu ba inan aman sira tulun oan ira fo informasaun sira ne’ebe positive kreadivel atu nune ita nia oan sira la bele monu ba informasaun falsu ne’ebe presudika sira nia futuru no estudu.

Ba estudante sira uza tempu ho diak hodi aproveta imi nia estudu tamba hau orienta on aba profesores eskola hotu-hotu atu sumbariza hela material hodi antisipa se nu kazu ita tama iha segundu periodu ne’e maka despasa ruma mai ita taa fali ba serka sanitariu komfinsmentu obrgatoriu ita boot sira hetan ona fontes husi rofesores sir abele estuda rasik iha uma iha temu ne’ebe maka ita liovre la komprende karik hodi husu konsulta profesores sira hodi esplika atu ne’e bele komprend

Entertantntu koko aprende mesak estuda mesak iha situasaun sira ne’ebe ita hasoru.BRTK

 

Comment