by

Autoridade Munisipiu No veterano Manufahi Ho Organizasaun Feto kari aifunan iha Ossuario Luak Hodi Komemora Loron 20 De Maio ba Dala 19 iha manufahi

ManufahiRKM News==== Autóridade Munisípiu, Veteranu no organizasaun feto iha Munisípiu Manufahi kinta-feira (20/05) ohin, kari ai-funan iha Ossuáriu Luak-Manufahi, hodi fó omenajém ba Martires no Heroi Libertasaun Nasional, hodi komemora loron Restaurasaun Independênsia 20 de Maiu tinan ida ne’e ba da-19.

Presidenti komisaun organizadora loron Nasionais Munisípiu Manufahi, Trinito Sarmento hateten, baseia ba desizaun Konsellu Ministru kansela serimónia isar bandeira iha Timor tomak, tambe ne’e Manufahi mós la realiza serimónia isar bandeira iha Parki Boa Ventura Manufahi, tanba ne’e komisaun organizadora hamutuk ho Organizaun Populár Mulher Timorense (OPMT) no Asosiasaun Feto Munispiu Manufahi (AFMADEM), organiza kari ai-funan iha Ossuáriu Luak hodi presta omenajém ba heroi sira ne’ebé fó sira nia vida hodi liberta povo no nasaun Timor Leste.

Entretantu iha serimónia kari ai-funan ne’e, la mobiliza komunidade sira tanba pandémia Covid-19, maibé partisipa deit husi autoridade Munispiu, Veteranu no sosiadade sivíl sira.(esm).

Comment