by

ARKTL Fasilita Formasaun Ba Formador Radio Komunidade Sira Kona ba Jornalismu Baziku Radio Fuzaun No Radio online

Manufahi RKM News====Asosociasaun Radio Komunidade Timor Leste (ARKTL)Realiza Formasaun Ba Radio Kumunidade Sira Kona ba Jornalismu Baziku Radio funsaun No Radio online Iha Salaun Renetil  Dili Segunda Feira ohin( 24/05).

 

Tuir Presidenti (ARKTL)Prezado Ximenes Hateten Objectivo Husi Formasaun Ne,e Atu Hodi hasae abilidade No konfiansa Formador Radio Komunidade Sira Nian Nune,e Bele Facilita Fali Formasaun Ba Estudante Sira Iha Ida idak Nia estasaun Radio.

 

Prezado Hatutan Formasaun Ne,e Atu Ajuda Ita boot Sira Nia Estasaun Radio Sira Atu Hodi Hahu Halo Treinamento Regular Ba Voluntario Foun Sira No Enkoraja Liu Tan Komunidade Sira Nia Partisipasaun Iha Produsaun Programa Nian.

 

Presidenti Ne,e Sublinha Estudante Ne,ebe  Mak Atu  Partisipa Iha Formasaun Ne,ebe Mak Sei fasilita Husi Formador Radio Komunidade Sira Hamutuk Nain 10.

 

Entertanto Formador Radio Komunidade Ne,ebe Partisipa Husi Formasaun Nee Hanesan Munsipiu Likisa,Manufahi,Atauru No kada Radio Komunidade Ida Ema nain 2, (Esm)

Comment