by

BILETI DE IDENTIDADE ESTABELESE IHA TINAN 2018

Manufahi RKM News_______Bileti de identidade estabelese iha munisipiu Manufahi iha 2018 tamba ami la iha transporte hodi registu  ofline beliti de identidade ba ferik ho katuas sira.tersa fera 01/06/2021

Diretor Registu Notariadu Munisipiu Manufahi Domingos Sarmentu Freitas hateten bileti de idetidade ou (BI)iha munisipiu Manufahi estabelese iha tinan 2018 No oras ne,e dadadun registu notariadu hasoru hela problema ida mak la iha transporte hodi resgistu ofline ba  ferik ho katuasa sira no veteranos kona ba bileti de identidade (BI).(Ameru)

Comment