by

Certidaun kasamentu sei halo inskrisaun deit

Manufahi RKM News____Registu Notariadu Halo Sertidaun Kasamentu Ho Inskrisaun Tamba Seidauk Transkrisaun Husi Sertidaun kasamentu Husi Igreja.tersa fera 01/06/2021

Diretor Registu Notariadu Munisipiu Mnufahi Domingos Sarmentu Freitas hateten sertidaun kasamentu sei halo inskrisaun deit no seidauk halo trnskrisaun husi sertidaun kasamentu igreja nian sei halo registu iha livru saentu ida kona ba kasamentu nian tamba sedauk iha kode sivil agora publika ona seidauk debate husi parlamentu.

entertantantu  ida nee bublika ona ami bele fo sai ona ba kasamentu sivil,(ameru)

Comment