by

Komunidade Suku Rotutu Lansa Ona Suku Naroman Maibe Seidauk Assecu Ba Iha Lampu Naroman

Manufahi RKM News====Komunidade Suku Rotutu Lansa Ona Suku Naroman Maibe Ba Oras Ne,e Dadaun Seidauk Assecu Ba Iha Lampu Naroman

Xefi Suku Rotutu Postu Administrativo Same Munispiu Manufahi Jose Do Santos  Haktuir Ba Jornalista Katak Komunidade ou Povu Suku Rotutu Senti Preokupa Ho Lansamentu Suku Naroman Ne,ebe maka Lansa Tia Ona Iha Tinan kotuk Ne,e Katak Ita Rotutu Lansa Ona Suku Naroman Maibe Ita Sei Moris Hela Iha Nakukun Laran Liliu Iha Asuntu Electrisidade Nian.Haktuir Atoridade Ne,e Iha Tersa Feira (01-06)

Tuir Nia Katak Maske Povu Rotutu Preokupa Maibe Ita Hotu Hare Katak Ita Nai Guvernu mos Deklara No Aprezenta Ona Lista Publikasaun Ba Progetu Linha Electricidade  NianTamba ne,e Suku Rotutu Sei Hetan Direita Husi Guvernu Liu Husi Programa Pilotu Naroman Ba Suku .Tenik Autoridade Suku Rotutu(esm)

Comment