by

NOTARIADU MANUFAHI HALO LEGALIZASAUN DOKUMENTUS

Manufahi RKM News_______Notariadu Munisipiu Manufahi halo legalizsaun qualker dokumentus ba ema sira ne’ebe atu ba estrangeru.tersa fera 01/06/2021

Diretor Registu Notariadu Munisipiu Mnufahi Domingos Sarmentu Fretas hateten notariado mos halo legalizasaun kualker dokumentus sira ba sira ne’ebe atu ba estrageru tenke ser legaliza dokumentus no ba ema sira ne’ebe atu hetan subsidu husi estrangeru tenke hetan dokumentus legalizasaun husi notariadu.
nia hateten notariadu maka fo legalidade ba sira para lori ba iha banku hodi simu sira nia osan.(ameru)

Comment