by

NOTARIADU MANUFAHI SEIDAUK HALO PASAPORTE

Manufahi RKM News_______Notaridu Munisipiu Manufahi sedauk halo pasaporte tamba funsionario sira sedauk hetan formasaun.Publika Quarta fera 02/06/2021.

Diretor Registu Notariadu Munisipiu Manufahi Domingos Sarmentu Freitas Tersa Feira (01-06)Ba Jornalista  hateten Registu Notariadu Ba oras Ne,e Dadaun Pasaporte sistema no mos ekipamentus ami estabelese hotu ona tamba sedauk iha ona formasaun mai husi diresaun geral liu husi diresaun nasional identifikasaun sivil registu kriminal maibe to’o agora ami sedauk halao tamba ami nia estaf sira sedauk hetan formasaun.

Nia hateten bainhira sistema ida ne’e estabelese ona ami tenki halo atendementu pasaporte iha iha Munisipiu Manufahi tamba iha munisipiu sira seluk estabelese  ona sitema pasaporte elektronik.

entertantu iha munisipiu tolu(3)  sedauk estabelese sistema pasaporte elektronik hanesan manufahi,ainaru,likisa no ermera.(AMERU)

Comment