by

NUDAR SERVIDOR NASAUN BA POVU PRONTU ATU ATENDE KOMUNIDADE SIRA

Manufahi RKM News_______Hanesan servidor povu baihira hasoru situasaun oi-oin prontu atu atende komunidade sira halerik ba sira nia dokumentus.tersa fera 01/06/2021.

Diretor Registu Notariadu Munisipiu Manufahi Domingos Sarmentu Freitas hateten bele mosu situasaun covid-19 nudar servidor ba nasaun no ba povu ita tenke ser prontu atu atende ba komunidade sira nia nesesidade maka ita hari estadu,governu no nasaun bainhira komunidade sira halerik ba dokumentus.

Nia hateten ita hanesan lider ita arogante atu atende ba komunidade sira susar tamba sira husi dok hasoru difikuldade sira hanesan la iha transporte,hasorun,mota no estrada at ne fo impaktu ba sira maibe komunidade ho esforsu to’o mai iha edifisiu ita atu atende maibe ita taka hela edifisu,tamba ne,e dokumentus sira ne,e nesesriu dunik ba komunidade sira .(ameru)

Comment