by

SS, Serka Komunidade sira Nia Produto La Folin

Manufahi RKM News====Relaciona Ho Serka Sanitaria Ne,ebe Maka Guvernu Implemanta Sai Difikuldade Bo,ot Ba Komunidade tamba Seraka Sanitaria,Serka  Hela Komunidade Sira Atu Hodi Trasporta Sira Nia Produtu Sira Mai Iha Maerkado La Diak No La Folin

Tuir Autoridade Lokal Suku Rotutu Jose Do Santos Haktuir Tersa Feira Ne,e,(01-06) Ba Jornalista Iha Studio RKM Iha  Prtograma Thalk Show Katak Iha Situasaun Serka sanitaria Hamate Movimentasaun Komunidade Sira   Nian Iha Fatin Hotu hotu Inklui Komunidade Sira La bele Tranporta Produtu Sira Ba Merkado Tamba Situasaun Serka Halo Produtu Sira Ne,e La Bele Halo Buat Ida Tamba la Folin,Tenik Autoridade Rotutu

Autoridade Ne,e Sublinha Iha Suku Rotutu Produtu Ne,ebe Prioridade Liu Maka Kafe Tamba Kafe Desde Uluk Kedas,No Produtu Tuir Fali mai Maka hanesan Vaunila,masan,Sabraka,Tangerinha,Rambutan,Cacau No Aifuan Sira Seluk ,Maibe Ita Espera Iha Futuru Mai Produtu Hirak Ne,e Bele Fo Rezultadu Ne,ebe maka Diak Ba Komunidade Sira Nia Moris,Remata Autoridade ,(ESM)

Comment