by

Suku Rotutu Agradese Ho Servisu Sociedade Sivil No Autoridade Muniapiu Iha Manaufahi

Manufahi  RKM News=====Suku Rotutu Agradese Ho Sociedade Sivil No Atoridade Munispiu Manufahi Tamba bele Apoio Servisu Humanitaria Iha Suku Rotutu No Bele Tulun Mos Komunidade Fulneravel Sira Iha Tempu pandemia Covid19

Tuir Autoridade Suku Rotutu Jose Do Santos Hateten Maske iha situasaun Covid Ita Nia Parseiru Sira Hanesan Sociedade Civil Kontinua Apoio Ita Iha Sservisu Balun Konsege Finaliza No Infrastrutura Balun Ita La bele Finaliza Tamba Ita Hotu Hare Katak Oras Ne,e Ita Hasoru Hela Problema Bo,ot Ida Iha Ita Nia Rain.Esplika Jose Do Santos Iha Studio Racom 1912 Tersa Feira (01-06)

Entertantu Iha Suku Rotutu Durante Ne,e Hetan Apoio necesisdade Sira husi Autoridade munispiu Manufahi No Manufahi Oan Ne,ebe Iha Merkado Inklui Ita nia Parseiru Sira Nune,e Hodi Sustenta Hela Komunidade Sira Nia Necessidade Balun Iha Situasaun Emergencia Ne,e(esm)

Comment