by

Cordenador EBF Cosamar Tutuluru Agradese Ba MMT Nia Programa

Manufahi RKM News====Cordenador Eskola EBF Cosamar Tutuluru Orgulho Ho Programa Mary Mackillop Today Nian Ne,ebe apoio Fundu Ki’Ik Hodi Implementa Progetu Sanitasaun Bazika Sintina No Lixu Fatin ba Eskola Area Remotas Sira Iha Manufahi

Tuir Cordenador Eskola (EBF)Ensinu Baziku Filial Cosamar Tutuluru Armandu Bentu De Jesus Iha Intervista Sexta Feira ohin (04-06) Hateten Em Nome De Eskola EBF Fatin 11 Iha Manufahi Senti Orgulho No Agradese Ba Mary Mackillop Today Tamba Bele Implenta Ona Progetu Sanitasaun sentina Bazika No Fatin Lixu Mai Ami Eskola Ida idakk ,Tamba Eskola Barak Maka Seidauk Hetan Tamba Ne,e husi Eskola EBF Cosamar Tutuluru Ohin Finaliza Ona Ami Nia Obra Ne,e Eskola Ne,e Rasik Durante Ne,e La iha Lixu Fatin Hodi Soe Foer Arbiru Iha Area Eskola Nian Maibe Ho Lixu fatin ne,ebe Maka Iha Ona Ami Ble Utiliza Didiak Hodi Tau Tuir Kriteira Ne,ebe Foer Nian Ne,ebe Maka Ita Identifika Ona Nune,e Eskola Sira Bele moris iha ambiente mos no saudavel.tenik Cordenador EBF Cosamar Tutuluru,(esm)

Comment