by

Estrada Nakfilak Ba Tahu Tamba Afeita Husi Udan Bo,ot Hodi Difikulta Movimentasaun Komunidade Sira Nian

Manufahi RKM News====Tempu Udan Afeita Estrada Area  Orlala Liga Ba Turiskai Vila Nakfilak Ba  Tahu Sai dodok Hodi Difikulta Movimentasaun Komunidade Suku  Fatin 2 Nian Iha Area Remotas.

 

Tuir Observasaun Jornalista RKM Iha Tereno Segunda Feira 07/06 Ohin Katak Hahu Husi Suku  Mindelo Mai To,o Suku Aitemua Liga Ba Aldeia Fatureda Lau  suku manumera Nian Liga Ba Postu Administrativo Turiskai Estrada Kuaze A,at Hotu Tamba Impaktu Husi Udan Bo,ot Halo Komunidade Sira La bele Halo Movimento Ba Mai.

 

Alende Ida Ne,e Komunidade Sira Mos iha Tempu Badak Atu koileta Sira Nia kafe ,Maibe Estrada Sai Problema Bo,ot Ba Komunidade Sira Se Wainhira Tahu makas Kareta La bele Tama Ba Area Furak Lau Ho Laklo Atu Hodi Hola Komunidade Sira Nia Kafe.

 

Entertanto Iha suku Aitemua Populasaun Hamutuk Rihun Ida Tolu Nulu Resin Ida,No Uma Kain Hamutuk Atus Rua Tolu Mak Seidauk Assecu Ba Estrada Hodi Difikulta Komunidade Sira La Bele Transporta Produtu Sira Ba Meskado No Komunidade Barak Mak Moris No Depende Ba Iha to,os Hanesan Halo Koto Fatin No Kafe No Kafe No Produtu Rua Ne,e Mak Prioriedade Liu iHa Sira Nia Moris No Bele Facilita Ka Ajuda Sira Nia Moris Ba Loron Loron Nian.(esm)

Comment