by

JOGU AMIZADE MANUFAHI HO AILEU 2:1

Manufahi RKM News===Jogu amizade fotubal entre klubu FC. Nubers husi Munisípiu Manufahi joga amizade hasoru, klubu FC. Dom Bau Meta Munisípiu Aileu domingu fin (06/06) semana horsehik, rezultadu FC. Nubers golu 2  no klubu dom Bau Meta golu 1.

 

 

Adminstradór Munisípiu Manufahi, Arantes Isaac Sarmento halo abertura jogu amezade ne’ebe realiza iha estadium fotubal Ailuli Same hateten, jogu amizade ne’e atu hametin unidade entre joven sira husi Munisípiu Manufahi ho Aileu, tanba klubu FC. Nubers reprezenta joven sira iha Munisípiu Manufahi, no klubu FC. Dom Bau Meta reprezenta joven sira husi Munisípiu Aileu.

 

Arantes husu ba jogadór sira atu hatudu jogu ne’ebé di’ak, hodi hametin unidade joven sira iha Munisípiu Manufahi ho Aileu li-liu iha nasaun Timor Leste.

Entretantu rezultadu final husi jogu amizade ne’e, klubu FC. Nubers golu 2 no klubu FC. Dom Bau Meta ho golu 1.(ekb)

Comment