by

Situasaun Covid19 Halo Komunidade Sofre Rendemento

Manufahi RKM News===Durante Situasaun Pandemia Covid 19 Halo Komunidade Sira iha suku Betano Postu Administrativo Same munispiu Manufahi  Sai Sofre Tanba La Iha Rendemento Hodi Sustenta Moris Lor Loron Nian.

 

Tuir Komunidade Aldeia Selihasan Suku Betano Jose Da Conseicão Haktuir Ba RKM Durante Pandemia Covid 19 To,o Agora Komunidade barak Mak Sai Sofrementu No La Iha Osan Hodi Sustenta Moris Loron Nian.

Tuir Nia Katak Ita hare Durante Covid 19 Beneficio Ba Komunidade Ne,e La iha Tamba Ami Komunidade Ne,ebe Iha Foho ne,e Preokupa liliu Mak Osan Tamba Iha Foho Ne,e Ami Nia produtu Mos Iha Ntaun Se Bainhira Ami osan La Iha Hanesan Deit ,Tamba Ami Nia produtu Sira Ami Lori Ba merkado Atu Ba Fan Hodi Hetan Osan Se Ami Ba Fan Mak La Folin Hanesan Deit,haktuir Komunidade

‘’Babain Ami Ba Merkado Ami Lori Animal Ne,ebe Ami Hakiak No Produtu Sira Maibe La Folin Tanba Ema Atu Hola Ami Nia Sasan La iha Ami Ba Tur La Folin ami Lori fila Ba uma ida Ne’e Mak Sai Sofrementu Primeiru Ba Ami Komunidade Sira’’

Alende Covid19, Implementa Tan EE No SS Ne,e Sai Difikuldade Bo;ot Ba Ami Nia Oan Sira Ne,ebe Mak Eskola Universidade Liliu Eskola Online Ami La Bele Responde Tanba Ami Nia Kbi’t La To Hodi Hola Pulsa Lor Loron

Hau Nia Oan Nain Ida Mak Eskola Iha Universidade DIT La bele Assecu Eskola Online Tanba Ami Nia Kondisaun Moris La Permiti .

Ho Sofremento Hirak Komunidade Jose Husu Ba Guvernu Atu Fo Liman Ba Malu Hodi Hodi Hare Situasaun Ne’ebe Maka Komunidade Sira infrenta Nune,e Komunidade Sira Bele Moris Ho Ekonomia Ne’ebe Maka Diak.(esm)

Comment