by

Presidenti Conselho Veterano Munisipiu Manufahi Simu Ona Vasinasaun Astrazeneca Ba Primeira Faze

Manufahi RKM News==== Presidenti Conselho Veterano Munisipiu Manufahi  segunda Feira (21-06)Ohin simu Ona Vasinasaun Astrazeneca Ba Primeiro Faze Iha Edificio Radio Komunidade 1912 Manufahi

 

Tuir Presidenti Conselho Veterano Munisipiu Manufahi Tobias Amaral Magno Ho Kodigo Maksakur Hateten Nudar Vetetano Iha Manufahi Simu Ona Vasinasaun Maibe Nafatin Apela Ba veteranu Sira Seluk Simu Hotu Vasinasaun Nune’e Hodi Prevene An Husi Moras Nune’e mos Bele Facilita Movimentasaun Veterano Sira Nian Ho Livre,

Iha Parte Seluk Vetarno Ne’e Husu Mos Ba Komunidade Sira Atu La bele Fiar Informasaun  Falsu Sira Ne’ebe Mak Espailha Iha Ita Nia Rain Tanba Ne’e Maka Dalan  Diak ida ita Tengki Kumpri Nafatin Regras Husi Ministerio Saude Ninian .

 

Veterano Ne’e Sublinha Iha Manufahi Komunidade Barak Maka Kumpriende No Iha Ona Konciencia Ba Iha Vasinasaun Nian Tanba Sira Rona Informasaun Husi Pessoal Saude Sira Ita Hotu Hare Katak Komunidade Barak Maka Simu Ona Vasinasaun.(esm)

Comment