by

Autoridade Lokal Suku Betano Kontenti Ho Komemorasaun Mahein Estasaun Misionario Betano

Manufahi RKM News===Autoridade Lokal Suku Betano Filipio De Araujo Senti Kontenti Tanba Bele Marka Historia Kona Ba Sao Joao Batista Nian Iha Betano.

Iha Seremonia Komemorasaun Mahein Estasaun Misionario Betano Quinta Feira 24/06 Ne,e xefi Suku Betano Postu Administrativo Same Munisipiu Manufahi Filipio De Araujo Agradese Tanba Bele Comememora Ona Lorom Sao Joao Batista No Sai haenesan Mahein Ida Iha Kapela Betano Ho Nia tema ” Basa o sei ba Uluk Nai Atu Hadia Dalan Ba Nia” Ho Tema Ne,e Atu Hodi motiva Komunidade Sira Hodi Hakbesik an ba iha Igreija.

“Ho Selebrasaun Missa Mahein Estasaun Misionario Betano Iha Tinan 2021 Ida Ne,e Foin Ita Hahu Maske Hasoru Hela Dezafios Lubuk Ida Maibe Ita Realiza dunik Hahu Husi iniciu to,o Remata ho diak.afirma Filipio De Araujo

Xefi suku Ne’e Hatutan Planu ba futuru Sei selebra Diak Liu Tan.

“Nudar Liseransa Komunitaria iha Suku Betano Senti Kontenti Tebes ho Konteibuisaun Husi Komunidade Sira Nian Ba iha Eventu Furak Ida Ne,e Atu Nine,e Bele dada Komunidade Sira hakbeik Liu ba Iha Igreija Atu Hodi Banati tuir Sao Joao Batista Nia Klalaok .

Nune,e bele hametin Ida idak Nia Fiar Hdoi Manan salvasaun Husi Nai Maromak Hodi Tulun Ita iha Ita Nia Moris .(Esm)

Comment