by

COORDENADOR DNPKK MANUFAHI ALERTA BA SOSIDADE SIRA HADOMI ITA NIA NASAUN NO HADOMI ITA NIA AN

Manufahi RKM News=======Coodenador Diresaun Nasional Prevensaun Komflitu Komunitario Munisipiu Manufahi alerta ba joven sira iha manufahi hadomi ita nia rain hadomi ita nia an future iha ita nia liman.segunda fera 28/06/21.
Koordenador DNPKK Munisipiu Manufahi januario De Araujo Barros husu ba komunidade sira iha munisipiu Manufahin liu-liu ba joven sira atu hakribi konflitu tamba future iha joven sira nia liman..nia hateten
Diak liu ita prevene duke kura ita koko halo nia kanek ita tau ai moruk maibe nia fitar iha nia signifika odi malu iha diak liu lalikan koko se iha problema hato’o ba autoridade suku sira no intituisaun iha Manufahi bele resolve problema ne’ebe ita boot sira hasoru.nia hakotu
Se problema ne’ebe mosu iha ita bo’ot sira nia suku bele hato’o ba iha Autoridade Suku,OPS Suku,diresaun Nasional Prevensaun Konflitu komunitriu,veteranos inklui intituisaun seluk bele halo prevensaun hodi kria paz no estabilidade iha ita nia munisipiu Manufahi.

Comment