by

Suku Grotu Tempu Bai Loro Menus Be Mos No Asesu Ona Ba Estrada

Manufahi RKM News====Komunidade Suku Grotu PPostu Administrative Same Muniosipiu Manufahi Komunidade Sira Menus Be Mos Iha Tempo Bailoro Naruk Hodi Fo Difikulta Ba Komuniodade Sira No Komunidade Sira Suku Grotu asesu Ona ba Estrada Hodi Trasforma Sira Nia Proutu Local Ba Iha Merkadu. tersa fera 29/06/21.
Iha intervista ho sefi suku Filomino Do Santos hateten suku rotu assesu ba bee mos sufisiente maibe iha tempo bailoro naruk hahu iha fulan outubru.nia hateten
Estrda hahu iha kapital to’o suku grotu komunidade sira asesu ona tamaba la hanesan ho tempu uluk komunidade sira lao ain hodi tarsma sira nia produtu mai merkadu maibe agora sira la lalao ona.nia hakotu
Komunidade sira iha grotu lori sira nia produtu local sira nebe asesu ba merkadu hanesan bua,nu’u,apokate no kafe.

Comment