by

Total Populasaun 1.347 Iha Suku Grotu Durante Ukun An Sei Hela Iha Nakukun.

Manufahi RKM News==== Komunidade Sira Iha Suku Grotu Postu Same Munisipiu Manufahi Sei Iha Nakukun Laran Durante Ukun An. Tersa feira 29/06/21.
Xefi suku Filomino Dos Santos iha intervista hateten suku grotu agora sei hela naran ida nakukun tamba iha loron 24/6/21 ekipa EDTL ho kompania Survei ona lokasi hodi fo kontratu ba kompania maibe sei liu husi tender.nia dehan
Husu harohan ba maromak kompania ida nebe liu sira bele fo fuan ba malu labe taka malu tamba komunidade sira halerik hela ba Electrisidade.
Entertantu komunidade sira agora sei uza hela solar sel no uza hela lampu.

Comment