by

Tinan Ne’e EDTL E,P Sei Halo Recrutamentu Ba Asistenti Tecnicu Hamutuk na’in 260

Manufahi RKM News====Tinan Ne’e EDTL EP, Sei Halo Recrutamentu Ba Asistenti Tecniku hamutuk nai’in 260 Atu Kontrola implementasaun projetu.

Tuir Presidenti EDTL,E.Paulo Da Silva Hateten , tinan ida ne’e EDTL Halo Recrutamentu ema na’in 260, atu kontróla implementasaun projetu liña eletrisidade.

‘’hafoin Recrutamentu no sei integra ba iha servisu EDTL,E.P díaria nian iha departamentu distribuisaun no transmisaun, inklui koloka ba Munisípiu no Postu Administrativu sira.haktuir Paulo da silva iha enkontru ho autoridade local sira administrasaun munispiu manufahi quinta feira 08-07 horseik(esm)

Comment