by

Iha tempu estadu emergensia 90% estudante la asesu ba estudu oline

Manufahi RKM News==========Governu dekreta estadu emergensi iha 2020/2021 estudante 90% la asesu estudu oline iha munisipiu manufahi.tersa fera fera 13/07/2021
Diretor ccdc Carlitu Marsal informa tuir observasaun iha munisipiu manufahi impaktu husi etadu emergensia ba estudante sira neebe estuda oline 90% la asesu Tamba iha area rural la asesu elitrisida no redi lla dun diak hodi difikulta estudante sira,ita hare ba esekusaun orsamentu ba edukasaun boot maibe la dun benefisiu.dehan carlitu bainhira halo sorumutu ho FONGTIL.
Iha tinan ida nee edukasaun implementa semana sim semana naun ba eskola sekundaria geral sira nia impaktu ba estudante sira bele la kontra sira nia prosesu estuda I bele impaktu mos hola malu sedu tamba abandona hela iha uma.

Comment