by

Labarik balu problema tilun no kolali assesu ba eskola

Manufahi RKM News==========Ngo luta ba mudansa observa estudante balu problema tilun no koalia la iha manorin nain atu hanorin sira. tersa fera fera 13/07/2021
Diretor lua ba mudansa Ezaias Soares Dos Reis informa tuir observasaun ne’ebe iha terenu eskola sira balun estudante sira ne’ebe problema tilun no problema koalia ,maibe la iha manorin nain espesifiku hanorin ho lian jestual.dehan nia
Durante ami nia obsrvasaun kuase estudante barak iha munisipiu manufahi maka probema tilun kolia nebe asesu ba eskola maibe la iha manorin nain.

Comment