by

MINISTRU EDUCAÇAÕ IHA ONA PLANO ATU HADI’A ESCOLA NE’EBE AT IHA TERITORIO LARAN TOMAK INKLUI MANUFAHI.

Manufahi RKM News === Ministerio Educação Joventude e Desporto iha ona plano ba tinan 2021-2022 sei hadi’a escola ne’ebe at iha teritorio laran tomak lia hirak ne’e hato’o wainhira hala’o lansamento abertura ba Estágio pedagógico ba Professores  Curso Bacharelato Regime de Contrato  iha eis Salaun terras e Propiedade Município de Manufahi sexta feira (23/07)

Ministru Educaçaõ Joventude e  Desporto Armindo Maia hateten Ministerio Educaçaõ iha ona plano atu hadi’a Escola ne’ebe at iha terítorio laran tomak hamutuk atus rua resin ne’ebe sei prosesu hela.hateten Ministro

Aleinde ne’e mos nia hateten iha tinan 2022 mos sei hadi’a sala de aula serca de mil e tal

 

Jornalista   Carmo

Comment