by

NAFOFILA no F-LBF hatudu Drama ALMO ba kominidade sira iha merkadu simpantiga

Manufahi RKM News===Fundasaun luta ba Futuru (F-LBF) servisu hamutuk ho Fundasaun naroman foun fitun ba labarik (NAFOFILA), tersa-feira hori  kalan (27—07) hatudu drama kona ba área liman mós (ALMO) ba komunidade  sira,iha Merkadu  simpantiga suku Daisua postu administrativu Same.

Jestór influénsa programa advókasia fundasaun luta ba Futuru (F-LBF) Domingos Rodrigues hateten drama ne’ebé hatudu ba komunidade sira iha área rurál kona ba área liman mos (ALMO),ho intensaun oinsa atu motíva komunidade sira moris mos no saudável, liu husi fasé liman bebeik, iha sintina kada uma ka’in no fasilidade fasé liman ,Haktuir Domingos rodrigues

‘’programa hatudu drama ALMO ba komunidade sira realiza ona iha aldeia searema suku Babulo no sei kontinua realiza iha Suku Letefoho no aldeia Bubulau suku Tutuluro postu administrativu Same, no ba postu Fatuberliu suku Klakuk no postu admnistrivu Turiscai.

Jestor Ne,e realsa katak programa ne’e hetan apoiu husi waterAid Timor leste parsería ho fundaaun luta ba Futuru no NAFOFILA,Domingos haktuir

Entretantu atividade hatudu drama ALMO ne’e realiza iha merkadu simpantiga ne’ebé hetan partisipasaun husi negosiante sira inklui komunidade suku Daisua.(ESM)

Comment