by

PRESIDENTI FTTL SEI SUSPENDE, MEMBRU NE’EBE ATU HARAHUN FEDERASAUN

Manufahi RKM News====Presidenti Federasaun Taekwondo Timor leste (FTTL) deklara, sei suspende membru asosiasaun profesionaís Taekwoando Timor leste (APTTL) ne’ebé la hakruk ba estatutu, atu fahé FTTL ba rua.

Presidenti Federasaun Taekwondo Timor leste (FTTL) Gabriel da Costa deklara asuntu ne’e ba jornalista sira,wainhira hala’o vizíta traballu  iha munisípiu Manufahi kuarta feira (28/07) ohin deklara katak, baseia ba estatutu Federasaun Taekwondo Timor leste artígu 23, membru asosiasaun profesionaís Taekwoando Timor leste (APTTL), ne’ebé koko atu sobu no harahun federasaun Taekwondo Timor leste FTTL ba rua, tanba estatutu la fó dalan.

‘’ tanba ne’e federasaun iha tempu badak sei halo karta suspensaun ba membru APTTL ne’ebé la hakruk ba estatutu FTTL nian.,Deklara presidenti federasaun Taekwondo Gabriel Da costa

Presidenti FTTL Gabriel da Costa hateten,baseia asembleia jerál FTTL nian durante loron 26 to’o 27 fulan-Setembru 2020 iha Golgota Dili.

‘’liu husi elisaun demokrátiku ba pakóte kandidatu 3 no rezultadu elisaun aktuál presidenti FTTL maka hetan votu maiória.hateten Gabriel ba jornalista RKM

maibé iha pakóte balun la simu rezultadu elisaun demokrátiku ne’e, hakarak sobu no fahé federasaun FTTL ba rua, ho situasaun ne’e FTTL sei la toléra no konsidera membru APTTL ne’e ilegál tanba hakarak sobu FTTL ba rua.(ESM).

Comment