by

DNPDML/SEKOMS REALIZA WORK SHOP NASIONAL BA KONSELLU NO JESTOR RADIO KOMUNIDADE 16 INKLUI RADIO DIFISIENTE

Manufahi RKM News========Loron 23/08 Work shop Nasional durante loron ida iha JL Villa Dili atu Diversifika meus komunikasaun liu husi dijitalizasaun iha radio komunidade sira .Diretor DNPDML ,José da Costa iha nia intervensaun hateten,radio komunidade iha papel inportante atu divulga Informasaun liu husi meus komunikasaun social husi kiomunidade ba komunidade no mos ba Governante sira.tamba ne’e presensa konsellu ho gestor sira inportante tebes atu hatene uza informasaun ba bem estar povo nian nivel teritoriu husi Utilizasaun dijitalizasaun ba radio komunidade sira hateten nia.(Vas)

Comment