by

SEKRETÁRIU ESTADU KOMUNIKASAUN SOSIAL (SEKOMS) HUSU BA RADIO KOMUNIDADE SIRA ATU ADAPTA-AN IHA ERA DIJITALIZASAUN

Manufahi RKM News======Iha loron 23/08 Sekretario Estadu Komunikasaun Sosial husu radio komunidade sira atu adapta-an iha era dijitalizasaun nune’e bele fornese informasaun diak liu ba komunidade ba publiku.Radio komunidade sira tenke atualiza-an no adapta-an iha situasaun atual,nebe’e asuntu konaba media dijital ou plata forma dijital ne’e hanesan oportunidade nebe’e Radio Komunidade sira tenki aprende no utiliza hateten akara iha salaun JL Villa.

Tuir Governante ne’e,work shop hanesan ne’e inisiativa diak tamba agora iha tempo dijital,ema hotu tenki ajusta an tamba durante ne’e meiu analog hotu funsina ho diak no ema akompanha,maibe hafoin iha mudansa teknolojia,dala ruma ema muda ona pratika atu rona no lee.durante ne’e ita bo’ot sira konsege utiliza pratika balun hahú la’o ona liu husi radio Streaming ,maibe koñesementu ba plataforma dijital tenki aumenta.hau rona informasaun katak jornalista radio komunidade balu seidauk iha abilidade maka’as atu kontinua mantein uza radio streaming,entaun ida ne’e presiza aumenta koñesementu, hateten akara.(Vas)

Comment